1064. Goederenspoor Antwerpen - Ruhrgebied; IJzeren Rijn

De Belgische regering heeft verzocht om het historische tracé van de IJzeren Rijn te reactiveren voor de afwikkeling van het goederenvervoer van Antwerpen naar het Duitse Ruhrgebied. Voor de besluitvorming over de reactivering wordt de Tracéwetprocedure gevolgd in combinatie met de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.).    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-11-1999 Datum kennisgeving
12-11-1999 Ter inzage legging van de informatie
20-01-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
04-12-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
14-05-2001 Kennisgeving MER
14-05-2001 Ter inzage legging MER
06-09-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Een verantwoorde besluitvorming over een grensoverschrijdend spoortracé vereist volgens de Commissie dat de milieugevolgen van alle redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven grensoverschrijdend in kaart worden gebracht en in samenhang met elkaar worden vergeleken. Dat vereist dat ook de milieugevolgen van de verschillende alternatieven in Duitsland en België in samenhang met de milieugevolgen van de Nederlandse gedeelten van de verschillende tracés worden bekeken.  

Parallel aan het opstellen van het MER is een internationale vergelijkende studie uitgevoerd, waarin onder meer de milieueffecten van de alternatieven naar voren komen. In de aanbiedingsbrief stelt de Commissie dat de afstemming tussen de internationale studie en het Nederlandse MER niet optimaal is. Dat heeft tot gevolg dat het moeilijk is op basis van de aangeleverde gegevens een volwaardige vergelijking te maken tussen (tijdelijke) oplossingen op Nederlands grondgebied en daarbuiten. De kwaliteit van het Nederlandse MER, inclusief de aanvullende informatie betreffende de onderbouwing van het meest milieuvriendelijke alternatief, de hydrologische situatie in het natuurgebied “de Meinweg”, de onderbouwing van de selectie van alternatieven en de toetsing aan Habitat- en Vogelrichtlijn is hoog.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
prof. dr. Chris Backes
dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Hammer
ir. Wim Keijsers
dr. Hans de Mars
prof. ir. Maurits van Witsen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Germany; Nederland, provincie Limburg; Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C02.1 tot 1-4-2011: Aanleg landelijke railweg (incl. wijzigen of weer in gebruik nemen)
C02.2 tot 1-4-2011: Aanleg (ondergrondse) spoorweg, busbaan, zweefspoor of andere constructie
C02.3 tot 1-4-2011: Wijziging of uitbreiding van spoor- of busbaan

Bijgewerkt op: 10 jul 2018