1067. Designer outlet centre en megabioscoop Roermond

BAA McArthurGlen UK Ltd., een joint venture van het Amerikaanse bedrijf McArthurGlen en de British Airport Authorities, heeft het voornemen om op het terrein van de voormalige Ernst Casimirkazerne in Roermond een Designer Outlet Centre (DOC) en een megabioscoop te ontwikkelen. Het DOC bestaat uit een groot aantal winkelunits en horecavoorzieningen. Daarnaast zal een (mega)bioscoop worden ontwikkeld. Jaarlijks worden tussen de twee en vijf miljoen bezoekers verwacht.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-11-1999 Datum kennisgeving
30-11-1999 Ter inzage legging van de informatie
08-02-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Advies voor richtlijnen II
Toetsing
12-04-2000 Kennisgeving MER
12-04-2000 Ter inzage legging MER
Toetsing a
07-06-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde in het MER met name aandacht te besteden aan: 

  • de motivering van de locatiekeuze;
  • de onderbouwing van het aantal bezoekers en hun herkomst; de ontsluiting per auto, openbaar vervoer en fiets, de verkeersafwikkeling en parkeervoorzieningen alsmede de maatregelen die worden genomen om verkeers-, geluids- en parkeeroverlast te voorkomen.
De richtlijnen zijn volledig gebaseerd op het richtlijnenadvies van de Commissie.

Het MER is met het bouwplan ter inzage gelegd. Het MER behandelt twee fasen voor het outlet centre en de megabioscoop. Een derde fase, die voor de verdere toekomst wordt overwogen, wordt niet behandeld. Het voorontwerp-bestemmingsplan, dat bij het artikel-19-besluit behoort waarvoor het MER is opgesteld, is gericht op de eerste fase van het plan, en geeft B&W een wijzigingsbevoegdheid om als er geen duurzame ontwrichting van de middenstand van Roermond plaatsvindt, tot goedkeuring van de tweede fase over te gaan.

Tijdens de toetsing heeft de Commissie te kennen gegeven dat zij op basis van het MER niet kon concluderen dat er voldoende informatie voor de besluitvorming beschikbaar was. De gemeente heeft daarop BGM in staat gesteld om aanvullende informatie te verschaffen aan de Commissie. Binnen de toetsingstermijn is daarop het advies afgerond.

De Commissie concludeerde dat

  • de argumenten voor een zeer beperkte uitwerking van het meest milieuvriendelijke alternatief (maatregelen om de modal split te beïnvloeden ten nadele van particuliere autoverkeer, zuinig ruimtegebruik voor parkeervoorzieningen) door deze aanvulling duidelijker werden, dat duidelijk was dat de bijdrage beperkt zou zijn en dat de te treffen aanpassingen in infrastructuur niet overbodig zouden kunnen worden, en dat de maatregelen voor beperking van automobiliteitsgroei ook ná het artikel-19-besluit genomen zouden kunnen worden.
  • er meer duidelijkheid was dat de verkeerspieken die zich zouden kunnen voordoen rond de aanvang van films in de megabioscoop binnen de worst case voorspellingen van het MER waren voorzien.
Zij tekende aan dat de informatie niet overzichtelijk en soms zelfs inconsistent was, maar concludeerde dat er al met al de essentiële informatie voor de besluitvorming beschikbaar was.

 

De definitieve beschikking ingevolge de Wm − de milieuvergunning − werd op 22 juni 2000 verleend. Die vergunning gaat ervan uit dat alle winkelvoorzieningen opgeteld als één inrichting beschouwd konden worden, omdat er gemeenschappelijk beheer zou bestaan.

De bouwvergunning werd op 29 augustus 2000 door het college van burgemeester en wethouders van Roermond verleend. Bij de bouwvergunning werd ervan uitgegaan dat alle winkelvoorzieningen afzonderlijk als inrichtingen konden worden beschouwd. Op grond van de rechterlijke uitspraken over het outlet centre in Lelystad was duidelijk dat dan geen Wm-vergunning nodig zou zijn en dat volstaan kon worden met meldingen ingevolge de Wm. Op die manier kon de bouwvergunning verleend worden nog voordat de Wm-vergun ning onherroepelijk was.

Na verlening van de bouwvergunning werd de Wm-vergunning alsnog van toepassing verklaard.

Op 19 september 2001 maakte de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bekend dat zij op 10 september een vergunning ingevolge de Wvo had afgegeven aan de gemeente Roermond voor de het incidenteel lozen van overstortend hemelwater voor het outlet centre. Het besluit werd op 2 november 2001 definitief.

Het DOC werd op 21 november 2001 geopend.

Voor meer informatie: http://www.designeroutletroermond.com/nl

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
ir. Paul Langeweg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BAA McArthurGlen Ltd.

Bevoegd gezag
Roermond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018