1072. Westerschelde-containerterminal (WCT) te Vlissingen

Het plan behelst de aanleg van een deep sea containerterminal aan de noordelijke oever van de Westerschelde aan de buitenzijde van het Sloehavengebied met een doorzet van circa 1,5 miljoen containers op jaarbasis in 2015, met wellicht een verdere groei tot 1,75 miljoen containers op jaarbasis.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-01-2000 Datum kennisgeving
13-01-2000 Ter inzage legging van de informatie
15-03-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
15-08-2001 Kennisgeving MER
15-08-2001 Ter inzage legging MER
Toetsing a
15-08-2001 Kennisgeving MER
15-08-2001 Ter inzage legging MER
12-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing c
05-04-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing c
Toetsing d
28-09-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing d

Opmerkingen bij de advisering

De containerterminal is geprojecteerd in een ecologisch kerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur en binnen een beschermingsgebied volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Derhalve zijn de beide beschermingsformules van toepassing. Dit project vormde een onderdeel van de oplossingsrichting Zuidwest-Nederland van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

Nadat de Commissie in september/oktober 2001 toelichting heeft gevraagd op het MER is op 26 oktober 2001 de conclusie getrokken, dat het MER een aantal essentiële tekortkomingen vertoonde. Er is daarna een Aanvulling op het MER gemaakt die ook door de Commissie is getoetst.

De Commissie kwam tot het oordeel dat de essentiële informatie aanwezig is in het MER en de Aanvulling daarop voor een volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming over de Westerschelde Containerterminal.

Zij deed een aantal aanbevelingen over ondermeer:

  • de geulen niet bij het te compenseren areaalverlies te betrekken;
  • een nader geconcretiseerd (natuur)compensatie-ontwerp en een duidelijk beoordelingskader voor de te bereiken doelen van de compensatiemaatregelen;
  • veilig te stellen dat de compensatie voorafgaande aan de aanleg van de WCT zal plaats vinden;
  • tijdens de gefaseerde aanleg de mogelijkheden na te gaan hoe het voornaamste deel van het fossielenstrand kan worden veilig gesteld;
  • de geluidsruimte bij het bedrijventerrein rondom Borssele;
  • monitoring en evaluatie.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde in juli 2003 dat de herziening van het Zeeuwse Streekplan die de aanleg van de Westerschelde-containerter minal mogelijk moest maken. De Afdeling vond dat Zeeland en Vlissingen in verband met de aanwijzing van de Westerschelde als Vogelrichtlijngebied onvoldoende onderzoek hadden verricht naar eventuele alternatieven om de werkgelegenheid in de regio te bevorderen en alternatieve locaties voor een containerterminal. Ook was onvoldoende onderbouwd waarom de economische belangen zwaarder zouden moeten wegen dan de ecologische belangen. Tevens concludeerde de afdeling dat onvoldoende was onderzocht welke consequenties de containerterminal zou hebben voor het landzijdige verkeer en met name voor de belasting van de spoorlijn Vlissingen – Roosendaal en de hinder die omwonenden zouden ondervinden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
dr. Gijs-Jan van Blokland
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Gert Hoftijzer
dr. Cees Laban
drs. Rob Lambeck
prof. Meire
ir. Schiereck
prof. mr. Jonathan Verschuuren
dr. Vollebergh

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeeland Seaports

Bevoegd gezag
Zeeland
Rijkswaterstaat
Borsele
Vlissingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
D13.0 tot 1-4-2011: Landaanwinning, droogmakerij, indijking >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018