1098. Verwerking vloeibare en vaste (gevaarlijke) afvalstoffen door Vartech Apeldoorn

In 1978 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat een trac├ębesluit genomen over de aan-leg van rijksweg 11-oost Vartech B.V. verwerkt op dit moment zuiveringsslib en vergelijkbare slibsoorten uit het beheersgebied van het voormalige zuiveringsschap Veluwe. Voor de vigerende vergunning is in 1990 de m.e.r.-procedure doorlopen. Vartech heeft het voornemen om in haar bestaande installatie andere organische afvalstoffen te gaan verwerken dan tot nu toe, die bovendien afkomstig zijn van buiten het huidige aanvoergebied. Daarbij kan het ook gaan om afvalstoffen die aangemerkt worden als gevaarlijk afval. Om deze reden wordt opnieuw de m.e.r.-pro ce du re doorlopen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-04-2000 Datum kennisgeving
19-04-2000 Ter inzage legging van de informatie
22-06-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De volgende punten zijn aangemerkt als hoofdpunten voor het MER: 

  • De doelmatigheid van de natte oxydatietechniek;
  • de acceptatiecriteria en -procedure voor gevaarlijke afvalstromen onderbouwd met de resultaten van reeds uitgevoerde proefverwerkingen op semi-technische schaal;
  • de ervarings- en actuele monitoringgegevens van de bestaande installatie;
  • bij de effectbeschrijving moet met name ingegaan worden op de mate van hinder als gevolg van geur- en geluidemissie, het effect van verspreiding van koelwater in de ondergrond en de kwaliteit van het te lozen effluent.
Ìn de definitieve richtlijnen zijn deze hoofdpunten overgenomen en aangevuld met de vraag naar beschrijving van het proces (voorbewerking, verwerking en conversie) met specifiek informatie over de mogelijke vorming of afbraak van dioxinen. De afvalwaterzuiveringsproblematiek is tevens als hoofdpunt voor het MER aangemerkt. Daarnaast zijn de richtlijnen op onderdelen enigszins uitgebreid ten opzichte van het advies.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Anne Kiestra
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vartech

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007