1099. Product- en energiecentrale milieuboulevard Groningen-stad

PEC Groningen B.V. heeft het voornemen een Product- en Energiecentrale (PEC) te realiseren en te exploiteren aan de Milieuboulevard te Groningen. Het principe van de PEC berust op thermische afbraak, waarvoor, afhankelijk van de ingangsstroom, één of meer van de volgende drie processtappen worden doorlopen: pyrolyseren, vergassen en smelten.Het doel is om op economisch en milieutechnisch verantwoorde wijze energie, grondstoffen en materialen terug te winnen uit hoogcalorisch niet-gevaarlijk afval en laagcalorisch gevaarlijk afval. Afhankelijk van de samenstelling zal per jaar tussen de 60 en 100 kton afval worden verwerkt.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-04-2000 Datum kennisgeving
26-04-2000 Ter inzage legging van de informatie
22-06-2000 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-12-2000 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-12-2000 Kennisgeving MER
15-12-2000 Ter inzage legging MER
Toetsingsadvies
Toetsing
05-03-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie om de doelmatigheidsafweging van verwerkingsmethoden te actualiseren. Wat betreft het acceptatiebeleid adviseerde de Commissie om de invloed van de kwaliteit en hoeveelheid van de ingangsstromen op de milieueffecten (luchtkwaliteit en restproducten) te beschrijven. Het richtlijnenadvies is integraal in de richtlijnen opgenomen. In de toetsingsfase heeft de Commissie op een aantal punten om een aanvulling gevraagd en ontvangen. Deze informatie heeft zij bij haar toetsingsadvies betrokken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Brem
ir. Henk Buijtenhek
ir. Gerald Landman

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
PEC Groningen B.V.

Bevoegd gezag
Groningen
Waterschap Hunze en Aa's

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018