1101. Noordwesttangent Leeuwarden

De aanleg van een nieuwe wegverbinding ten Noordwesten van Leeuwarden tussen de N357 en de N383.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-05-2000 Datum kennisgeving
02-05-2000 Ter inzage legging van de informatie
05-07-2000 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-03-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-03-2003 Kennisgeving MER
26-03-2003 Ter inzage legging MER
12-06-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Uit het MER is af te leiden dat het voorkeursalternatief in eerste instantie het probleem van de ontsluiting van Noord Fryslân van en naar de rest van het land oplost en in mindere mate het probleem van de verbinding van dit gebied met Leeuwarden. De congestie op de weg Stiens-Leeuwarden blijft onverminderd een probleem, hiervoor zijn verdere maat regelen nodig. Het voorkeurstracé doorkruist landschappelijk en cultuurhistorisch zeer waardevol gebied. Een tracé over de vliegbasis Leeuwarden, over het “aardappellijntje”, zou mogelijk meer probleemoplossend zijn en het waardevolle gebied ontzien. Dit tracé stuit echter op bezwaren van Defensie.

 

Persbericht provincie Friesland, 23 september 2011: Werk aan Noordwesttangent is begonnen

Met het vlak maken van een bult zand op een kraan heeft de kersverse gedeputeerde Sietske Poepjes het donderdag 22 september officieel gemaakt: het werk aan de Noordwesttangent is begonnen. De Noordwesttangent is de nieuwe verbindingsweg tussen de provinciale wegen N357 bij Stiens en de N383 tussen Marsum en Berltsum. Met de N383 sluit Noordwest-Fryslân direct aan op de rijksweg A31 (Leeuwarden-Harlingen) en via de toekomstige Haak om Leeuwarden wordt ook de rijksweg A32 (Leeuwarden-Heerenveen) eenvoudig en vlot bereikt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wilfried Hessing
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
dr. Nico de Vries
ir. Daan Wiebes

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fryslan

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 26 sep 2011