1115. Motorcrossterrein Prikkedam

Er wordt een vergunning aangevraagd voor een middelgroot crossterrein. Gedurende het jaar wordt hier twee maal per week getraind, waarbij zes keer per jaar wedstrijden worden georganiseerd. Het crossterrein is in gebruik vanaf 1946.   

Procedure en adviezen

Beoordeling
26-07-2000 Adviesaanvraag
06-09-2000 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Dit advies berust niet op een wettelijke regeling, maar wordt uitgebracht in het kader van een experiment waaraan het ministerie van VROM medewerking verleent. Het experiment komt er in het kort op neer dat indien het bevoegde gezag behoefte heeft aan advies over de interpretatie van bijzondere activiteiten bij een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit, zij hiervoor de Commissie kan raadplegen in de periode van zes weken voorafgaand aan de m.e.r-beoordelingsbeslissing. 

De Commissie concludeert dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die leiden tot dermate belangrijke nadelige milieugevolgen dat een m.e.r. toegevoegde waarde zou hebben. Weliswaar is de ecologische potentie van het gebied hoog, maar dit is voor de Wm-vergunningverlening niet relevant. De ecologische potentie is wel relevant indien in de toekomst de bestemming van het terrein opnieuw aan de orde zou komen. In dat geval is naar de mening van de Commissie een nieuwe m.e.r.-beoordeling nodig.

Op 3 oktober 2000 is besloten dat voor de vergunningaanvraag geen m.e.r. hoeft te worden opgesteld. Tegen deze beslissing wordt bezwaar gemaakt. De provincie verwacht dit bezwaar op 19 januari 2001 te kunnen behandelen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
dr. ir. Evert de Ruiter
ing. Veenendaal

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Verheem

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Motorclub Ooststellingwerf

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D43.0 tot 1-4-2011: Terrein voor motorcross > 8 uur per week

Bijgewerkt op: 10 jul 2018