1121. Bijstoken van biomassa/afvalstoffen in kolengestookte eenheid 12 Borssele

het meestoken van secundaire brandstoffen in kolengestookte eenheid 12 te Borssele. Naar verwachting zal 600 kton secundaire brandstof per jaar meegestookt worden voor de productie van elektriciteit en warmte. Dit zal leiden tot een kolenverdringing van ongeveer 25-30% op energiebasis. Ook zullen benodigde mee- en bijstookvoorzieningen worden gerealiseerd, zoals een shredderinstallatie, een drooginstallatie en een gecombineerde opslag- en doseerinstallatie. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-09-2000 Datum kennisgeving
20-09-2000 Ter inzage legging van de informatie
04-12-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-02-2002 Kennisgeving MER
21-02-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing a
26-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies is in overleg met het bevoegde gezag een aparte gezondheidsparagraaf opgenomen in het kader van een experiment van de Commissie. Hiermee wordt bekeken of gezondheidsaspecten een meer consistente en geïntegreerde plaats in het MER kunnen krijgen. Gelijktijdig met het uitbrengen van dit advies is ook een richtlijnenadvies uitgebracht voor een MER voor een gelijksoortig voornemen in de electriciteitscentrale van EPZ te Geertruidenberg. Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie een aantal esentiële tekortkomingen geconstateerd (geluid, emissies, energie, mma en afval), waarvoor een aanvulling op het MER is geleverd. De Commissie is van mening dat met het MER inclusief de aanvulling voldoende informatie voor de besluitvorming beschikbaar is gekomen.  

De electriciteitscentrale in Borssele beschikt al sinds april 2000 over een vergunning voor de verwerking van biomassa. Hiervoor is in een eerder stadium ook een m.e.r. procedure doorlopen (zie bijzonderheden van project 945).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Wim van Doorn
ing. Rob Faasen
drs. Peter Jan van den Hazel
ing. Sjaak van Loo
ing. Chris Nierop Azn.

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
EPZ

Bevoegd gezag
Zeeland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007