1130. Woningbouwlocatie Lelystad-Zuid (Warande)

De gemeente Lelystad wil een nieuwe woonwijk ontwikkelen ten zuiden van de stad met 8600 woningen en bijbehorende voorzieningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-10-2000 Datum kennisgeving
30-10-2000 Ter inzage legging van de informatie
06-12-2000 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-08-2007 Kennisgeving MER
08-08-2007 Ter inzage legging MER
09-08-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente heeft besloten voor deze wijk m.e.r. uit te voeren op een moment dat de planvoorbereiding al relatief ver was gevorderd. De Commissie heeft de reeds uitgevoerde milieustudies (positief) beoordeeld en het advies gericht op de punten die nog nader onderzoek vergen:

  • een analyse van de milieuvoor- en nadelen van een hogere woningdichtheid in de wijk,
  • het uitwerken van varianten voor de waterhuishouding,
  • het beschrijven van een tweetal terugvalopties op het gebied van de hoofdverkeers- en openbaarvervoersontsluiting.

Gaandeweg de toetsing van het MER bleek het nodig, mede vanwege de sinds 2000 veranderde wetgeving, een voorwaardelijke stapsgewijze aanpak te volgen.

Fase 1 voorziet in het bouwen van ongeveer 4000 woningen. Alvorens fase 2, het bouwen van aanvullend ruim 4000 woningen kan worden gerealiseerd, zal hiervoor een nieuw bestemmingsplan moeten worden opgesteld. Daarvoor dient dan een passende beoordeling te worden uitgevoerd omdat uit het MER blijkt dat significante gevolgen te verwachten zijn op Natura 2000-gebied de Oostvaardersplassen.

Toets 2009-1 pagina 14 ev. bevat een artikel over de problematiek van de kiekendieven in het plangebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Frans Maas
drs. Jaco Mebius
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
dr. Nico de Vries
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lelystad

Bevoegd gezag
Gemeente Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018