1133. N280-Oost; Roermond - Elmpt (D)

De aanleg van de wegverbinding (de N280-Oost) tussen Rijksweg A73-Zuid bij Roermond en Bundesbahn A52 bij Elmpt. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-11-2000 Datum kennisgeving
01-11-2000 Ter inzage legging van de informatie
26-01-2001 Advies uitgebracht
Toetsing
20-06-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
20-08-2002 Kennisgeving MER
20-08-2002 Ter inzage legging MER
14-10-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Van deze grensoverschrijdende wegverbinding is een MER integraal gecombineerd met een Umweltverträglichkeitsstudie (UVS). Het MER bevat alle essentiële informatie. De Commissie vraagt extra aandacht in haar aanbiedingsbrief bij de verder besluitvorming voor de cumulatie van effecten van de IJzeren Rijn, de A73 en de N280 en de noodzakelijk te nemen mitigerende maatregelen. Verder geeft zij in haar advies aanbevelingen ten aanzien van nut en noodzaak, wegcategorisering, geluid, evaluatie en monitoring en archeologie en cultuurhistorie. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Chris Backes
ir. Peter van Eck
drs. ing. Jan Hartman
drs. Jacques Leemans
Hans J.A. van Leeuwen, BSc

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Germany; Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018