1144. Recreatiegebied Hypecoterrein te Vinkel

Libéma Beheer B.V. heeft het voornemen om het terrein van het voormalige pluimvee-instituut Hypeco te ontwikkelen tot een gebied met de functie verblijfsrecreatie. Het terrein is gelegen in de gemeente Maasdonk, en grenst aan het – bestaande - vakantiepark Vinkeloord en het dagrecreatiepark Autotron; beide worden geëxploiteerd door Libéma. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ruim 24 ha. Een groot deel van het terrein is gelegen in gevoelig gebied: een grondwaterbeschermingsgebied, dat is aangewezen bij provinciale verordening.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-01-2001 Datum kennisgeving
19-01-2001 Ter inzage legging van de informatie
23-03-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
06-10-2003 Kennisgeving MER
06-10-2003 Ter inzage legging MER
28-11-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het MER wordt de behoefte aan verblijfsrecreatie slechts globaal en kwalitatief onderbouwd. De gemeenteraad heeft bij aanvaarding van het MER als voorwaarde gesteld dat de behoefte aan de uitbreiding in het bestemmingsplan met objectieve gegevens nader wordt onderbouwd. Het MER brengt de mogelijke maatregelen die de risico’s voor de kwaliteit van het grondwater minimaliseren in kaart. Voor het gebruik van granulaat op basis van aanwezig bouwmateriaal voor het verharden van de wegen, doet de Commissie een milieuvriendelijker suggestie. Verder beveelt de Commissie aan om in het evaluatieprogramma na te gaan in hoeverre de uitwerking van het groenbeheerplan inspeelt op de potenties voor migrerende fauna. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
drs. Jan Hoogendoorn
drs. Jaco Mebius

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Libéma Beheer B.V.

Bevoegd gezag
Maasdonk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007