1155. Glastuinbouwlocatie Bergerden

De gemeente Bemmel heeft het voornemen om op de locatie Bergerden een glastuinbouwgebied te ontwikkelen van ca 340 ha bruto (oppervlak uitgeefbare kavels ca. 214 ha).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-03-2001 Datum kennisgeving
07-03-2001 Ter inzage legging van de informatie
15-05-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
03-10-2001 Kennisgeving MER
03-10-2001 Ter inzage legging MER
13-12-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies (maart 2001) gaf de Commissie aan dat gezien het hoge ambitieniveau van de gemeente het direct ontwikkelen van een mma voor de hand lag. Dit richtlijnenadvies is integraal overgenomen in de definitieve richtlijnen.

De Commissie geeft in haar toetsingsadvies (december 2001) aan veel waardering te hebben voor het MER.

  1. Het MER is een zeer toegankelijk rapport, voorzien van een goede samenvatting.
  2. De locatiekeuze is goed onderbouwd.
  3. Het realiseren van een infiltratievijver voor de collectieve gietwatervoorziening sluit goed aan bij de eigenschappen van bodem en waterhuishouding.

Twee onderdelen van het mma zijn niet overgenomen in het voorkeursalternatief, namelijk:

  • bovenafdichting van de kassen om lichthinder te minimaliseren vanwege risico’s in de klimaatbeheersing; volstaan wordt met zijgevelafscherming.
  • een ‘groene’ inrichting van de infiltratievijver, omdat groene inrichting mogelijk strijdig is met de functie die de vijver moet vervullen.

De Commissie vindt de argumenten voor beide keuzen in het voorkeursalternatief duidelijk en steekhoudend.  

Zij beveelt voor de besluitvorming o.a. aan:

  • aandacht te besteden aan mogelijke verstoring van  populaties van beschermde soorten
  • aan te geven welke inrichtings- en beheersmaatregelen worden getroffen om de vereiste kwaliteit van de infiltratievijver en het dekwatersysteem te waarborgen; de waterkwaliteit te monitoren en zonodig aanvullende maatregelen te treffen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Blom
ir. Wim Keijsers
drs. ing. Leo Oprel
ir. Theo Witjes

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Samenwerkingsverband Begerden

Bevoegd gezag
Bemmel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018