1158. Uitbreiding chloorproductie Akzo Nobel te Rotterdam

Akzo heeft het voornemen om de chloorproductiecapaciteit op haar productielocatie in Rotterdam-Botlek uit te breiden met 150.000 ton/jaar tot 500.000 ton/jaar. Hiermee wordt het mogelijk om aan de extra vraag naar chloor in regio Rijnmond te voldoen én de chloortransporten van andere productielocaties in Nederland naar Rotterdam terug te dringen   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-03-2001 Datum kennisgeving
26-03-2001 Ter inzage legging van de informatie
25-05-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-01-2002 Kennisgeving MER
07-01-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing a
11-03-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie achtte een gedegen motivering van de uitbreiding van het chloorproductiebedrijf te Rotterdam-Botlek van belang. Het MER zou een overzicht moeten bevatten van de te verwachten effecten op het milieu van de uitbreiding van de chloorproductie en de alternatieven. Naast de externe veiligheid (zowel van de productielocatie als van de op- en overslag) zijn volgens het richtlijnenadvies de emissies naar de lucht en naar water van groot belang. Daarnaast achtte de Commissie het van belang dat de chloortransporten van Delfzijl en Hengelo naar de chloorproductielocatie te Rotterdam-Botlek – volgens de startnotitie ook na uitbreiding van de chloorproductie noodzakelijk – worden beschreven. Hierbij zou moeten worden ingegaan op de aan de chloortransporten verbonden risico’s, met onderscheid naar de twee onderscheiden fasen in de uitbreiding van de chloorproductie. In het MER dienen mogelijkheden beschreven te worden om de chloortransporten van Delfzijl en Hengelo naar Rotterdam-Botlek te minimaliseren of zelfs geheel te ondervangen.  

Tijdens de toetsing heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig was. Akzo heeft vervolgens een aanvulling op het MER gemaakt. Met het MER en de aanvulling is er voldoende en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming te kunnen geven

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
ir. Jan Willem Assink
ir. Henk Buijtenhek

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Akzo Nobel Base Chemicals BV

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D21.6 tot 1-4-2011: Geïntegreerde chemische installatie: uitbreiden of wijzigen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007