1167. Windpark Eemshaven

De realisatie van een windmolenpark met een productie van minimaal 250 miljoen kWh per jaar op en rond het industrieterrein Eemshaven. Afhankelijk van het alternatief worden de bestaande windmolens vervangen of blijven ze staan. Er worden circa 70 tot 90 nieuwe turbines in de vermogensklasse van meer dan 2MW geplaatst.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-05-2001 Datum kennisgeving
28-05-2001 Ter inzage legging van de informatie
06-08-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing aanvulling op het MER
27-10-2005 Kennisgeving MER
27-10-2005 Ter inzage legging MER
25-11-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-05-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing
28-10-2005 Kennisgeving MER
28-10-2005 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing achtte de Commissie het onderdeel natuur van het oorspronkelijke MER onvolledig. Daarbij ging het om (a) verstoring van het leefgebied van en de aantallen slachtoffers onder de kwalificerende vogelsoorten van het Natura 2000 gebied Waddenzee, (b) om de manier waarop bepaald wordt of er significante gevolgen te verwachten zijn en (c) om de vraag of er significante gevolgen te verwachten zijn als de cumulatieve effecten in de Waddenzee beschouwd worden. Daarop heeft de initiatiefnemer een aanvulling opgesteld. In de aanvulling is tevens de Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet opgenomen. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER plus de aanvulling aanwezig is.

De Commissie heeft wel bedenkingen bij de bepaling van de 1%-mortaliteitsnorm, die de grens vormt voor de het al dan niet optrede van significante gevolgen in de Waddenzee. Er is wat dit betreft echter geen standaard methode. Als de norm volgens een andere methode bepaald wordt, blijkt dat voor de Scholekster, de Wulp en de Bergeend de significantiegrens benaderd wordt. Dit moet de gemeente Eemsmond zich realiseren wanneer zij moet besluiten over andere projecten rondom de Waddenzee.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Frank Hagg
ir. Lon Schöne
ing. Rob Vogel
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Millenergy, joint venture tussen Essent en Koop Holding

Bevoegd gezag
Eemsmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.1 tot 1-4-2011: Energiecentrale (geen kerncentrale) oprichten, wijzigen of uitbreiden >= 200megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018