117. Afvalberging gewest Midden-IJssel

Er diende een locatie te worden gekozen voor het gecontroleerd storten van huishoudelijk (en daarmee gelijk te stellen) afval, zuiveringsslib en bouw- en sloopafval in het Overijsselse deel van het gewest Midden-IJssel. Ten behoeve hiervan ging begin 1984 een locatieonderzoek van start, dat bestond uit: een globale locatiebepaling; bepaling van een beperkt aantal voorkeurslocaties; uitwerking van de voorkeurslocaties. Het MER heeft betrekking op de uitwerking van vijf voorkeurslocaties en de milieueffecten op deze locaties.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-04-1984 Datum kennisgeving
30-04-1984 Ter inzage legging van de informatie
27-06-1984 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
22-01-1987 Kennisgeving MER
22-01-1987 Ter inzage legging MER
16-04-1987 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies richtte het commentaar van de Commissie zich vooral op de presentatie van (geo-)hydrologische informatie en het ontbreken van adequate informatie over de mogelijke verspreiding van het verontreinigd percolatiewater uit de stortplaats bij eventuele lekkages in de onderafdichting. Naar aanleiding van deze kritiek is een verdergaande (geo) hydrologische studie verricht.

Een wijziging van het van 15 oktober 1986 daterende Streekplan IJsselvallei resulteerde in een Ontwerp tweede uitwerking locatie afvalverwerkingsplaats regio Midden-IJssel van maart 1988. Daarin komen twee voorkeurslocaties naar voren, te weten delen van de zones Ramelerveld en Broeklanderdijk. Deze uitwerking is door Provinciale Staten vastgesteld in juli 1988; daarbij werd een voorkeur uitgesproken voor het Ramelerveld. Het besluit van de gewestraad behelsde de aanwijzing van het Ramelerveld. Het bestuur van de gemeente Raalte is verzocht medewerking te verlenen aan de planologische inpassing van deze locatie.

Tevens werd besloten om m.e.r. toe te passen voor de vergunningverlening voor de inrichting en het gebruik van de stortplaats (zie project 256)

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
ir. Wil van Duijvenbooden
ing. Mertens
prof. mr. Ruiter
prof. drs. Vervloet

Voorzitter: prof. dr. ir. Isaak Zonneveld
Werkgroepsecretaris: drs. Jules Scholten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gewest Midden-IJssel

Bevoegd gezag
gewest Midden-IJssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C00.1 interimperiode m.e.r.-plicht
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018