1176. Jachthaven 'Sluis aan Zee' Sluis-Aardenburg

Aanleg en gebruik van een jachthaven met ongeveer 600 ligplaatsen, een kanaalontsluiting, aanleg van een schutsluis, het realiseren van nieuwe natuurgebieden alsmede woningbouw (en andere ‘rode functies’).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-06-2001 Datum kennisgeving
21-06-2001 Ter inzage legging van de informatie
20-09-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-09-2002 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-09-2002 Kennisgeving MER
13-09-2002 Ter inzage legging MER
15-11-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie brengt een positief oordeel uit over het MER, maar vraagt wel aandacht voor de nog komende procedures in het kader van natuurbescherming. Verder wijst zij erop dat in het verdere proces nog enkele aspecten nader moeten worden uitgewerkt

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik-Jan Brans
ir. Casper van der Giessen
dr. ir. Jan Hoeks
drs. Léon Partouns
dr. Diana Prins

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sluis-Aardenburg

Bevoegd gezag
Sluis-Aardenburg

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 100 ligplaatsen: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018