1179. Uitbreiding dierenpark Amersfoort

Het voornemen betreft een uitbreiding van het dierenpark. De voorgenomen uitbreiding bestaat uit:  een optimalisatie van het ruimtegebruik binnen het bestaande park; het park met een oppervlakte van ca 6,5 ha uit te breiden. De beoogde locatie ligt ten zuiden van het huidige park; de aanleg van een calamiteiten- en dienstenroute; en een aanvullende (piek)parkeervoorziening te realiseren.   Activiteit: Het voornemen betreft een uitbreiding van het dierenpark met een oppervlakte van ca 6,5 ha, de aanleg van een calamiteiten- en dienstenroute en de realisatie van een aanvullende (piek)parkeervoorziening.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-09-2001 Datum kennisgeving
05-09-2001 Ter inzage legging van de informatie
01-11-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
05-07-2002 Kennisgeving MER
05-07-2002 Ter inzage legging MER
03-10-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In de startnotitie werd verondersteld dat voor het voornemen op grond van de ver wachte toename in bezoekersaantallen (> 250.000 en < 500.000) een m.e.r.-beoordelingsplicht zou gelden. De Gemeente Amersfoort verwacht echter een stijging van > 500.000, waarmee het voornemen m.e.r.-plichtig is. 

 

Bijzonderheden:

In het MER zijn de gevolgen van de toename in bezoekersaantallen goed uitgewerkt, inclusief de bereikbaarheid van het dierenpark, de behoefte aan extra parkeervoorzieningen en de daaruit voortvloeiende consequenties voor het ruimtegebruik en de plaats waar deze zijn gepland. Het tweede hoofdpunt uit de richtlijnen, het in beeld brengen van de consequenties van de uitbreiding van het dierenpark voor de natuur, is naar het oordeel van de Commissie in het MER onvoldoende beschreven. In de Aanvulling is hier een nadere invulling aan gegeven. De Commissie plaatst hierbij nog een aantal kanttekeningen, deels ook gevolgd door aanbevelingen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aat Barendregt
drs. Robert Jan Jonker
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dierenpark Amersfoort

Bevoegd gezag
Amersfoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018