1183. Groenzone Berkel-Pijnacker en Bergboezem en Polder Oude Leede

De provincie Zuid-Holland wil de Groenzone Berkel-Pijnacker en Bergboezem en Polder Oude Leede realiseren. De activiteit omvat een functiewijziging van 580 ha land in agrarisch gebruik naar natuur, recreatie en waterberging op de grens van de gemeenten Berkel & Rodenrijs en Pijnacker-Nootdorp.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-08-2001 Datum kennisgeving
15-08-2001 Ter inzage legging van de informatie
01-11-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
16-02-2005 Kennisgeving MER
16-02-2005 Ter inzage legging MER
13-06-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De m.e.r.-procedure is oorspronkelijk opgestart in het kader van de streekplanherziening Zuid-Holland West en Rijnmond, waarvoor de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag is. De koppeling van de m.e.r. met het Streekplan is gedurende het proces verlaten. De toen gekozen koppeling aan een bestemmingsplan betekende tevens een wijziging in het bevoegd gezag. Dit gaf geen aanleiding voor een aanpassing van de richtlijnen, ook niet naar het oordeel van de Commissie, die hierover is geconsulteerd. 

In het richtlijnenadvies is bijzondere aandacht gevraagd voor het watersysteem en de samenhang tussen het te kiezen waterpeil, de oppervlaktewaterkwaliteit, de daar uit vloeiende mogelijkheden voor recreatie en ecologische potenties. In het MER dient inzicht gegeven te worden in de mate waarin in elk alternatief de beoogde doelen worden gehaald en in hoeverre de doelen elkaar beperken. Het advies is in de vastgestelde richtlijnen integraal overgenomen; wel is toegevoegd dat de risico’s van aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen (van Rotterdam) beschreven moeten worden.

Tijdens de toetsing is geconstateerd dat het MER onvoldoende duidelijk maakt wat de specifieke doelen zijn van de afzonderlijke deelgebieden en hoe inrichting en beheer het realiseren van die doelen aannemelijk maken. Dit betrof de aspecten ecologie, landbouw en landschap. In de aanvulling zijn deze punten verder en goed uitgewerkt. Met het MER en de aanvulling daarop is voldoende en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Aarts
ir. Harry Dijkstra
prof. Ab Grootjans
Henny Kromhout

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Berkel en Rodenrijs
Pijnacker

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018