1184. Aanwijzing Maastricht Aachen Airport

Het gebruik van de bestaande Noordzuidbaan van Maastricht Aachen Airport is in een interim-aanwijziging vastgesteld tot en met 31 december 2003. Einde 2004 zijn de indeling, het gebruik van het luchtvaartterrein en de geluidszones middels een nieuw aanwijzingsbesluit vastgelegd. De Raad van State heeft in 2008 een deel van de bezwaren tegen dit besluit gegrond verklaard. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu moet nu een nieuwe beslissing nemen met inachtneming van deze uitspraak en van nieuwe informatie. Daarom is onder andere de milieu-informatie geactualiseerd en door de Commissie voor de m.e.r. beoordeeld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-08-2001 Kennisgeving startnotitie
22-08-2001 Ter inzage legging van de informatie
06-11-2001 Richtlijnenadvies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-05-2004 Kennisgeving MER
18-05-2004 Ter inzage legging MER
13-07-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies 2004
Toetsing geactualiseerde milieu-informatie
27-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-05-2011 Datum kennisgeving
10-05-2011 Ter inzage legging van de informatie
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op de geactualiseerde milieu-informatie
22-08-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-09-2011 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies 2011

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase
De zonering moet voor de korte termijn wettelijk gezien nog worden ingevuld volgens het vigerende normenstelsel (uitgaande van Ke en BKL). Omdat de zonering voor onbepaalde tijd wordt vastgesteld, zal echter rekening gehouden moeten worden met de consequenties van (te verwachten) ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. In dit kader zijn met name van belang het Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens (SRKL) en Europese richtlijnen voor omgevingsgeluid en luchtkwaliteit. 

Toetsingsfase (2004)
Met het stopzetten van het SRKL biedt de inmiddels vastgestelde Planologische Kernbeslissing (PKB) luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad het belangrijkste kader voor het MER. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Daarnaast adviseert ze om in de aanwijzing op een aantal punten in te gaan, zoals op het gebruik en de handhaving van de stopway/verschoven baandrempel en op het (omgaan met) het groepsrisico en de luchtkwaliteit (m.n. fijnstof).

[De bijlage met namen van insprekers is op verzoek van één van hen, om privacy-redenen, verwijderd uit het advies]

Aanvullende toetsingsfase (2011)
Tegen het aanwijzingsbesluit uit 2004 zijn bezwaren ingediend. Al deze bezwaren zijn in augustus 2006 door de bevoegd minister ongegrond verklaard. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in februari 2008 deze beslissing vernietigd. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu moet nu een nieuwe beslissing nemen met inachtneming van deze uitspraak. Een deel van de milieu-informatie is geactualiseerd en aan de Commissie voor de m.e.r. ter beoordeling voorgelegd.

Het bevoegd gezag heeft op aanbeveling van de Commissie deze geactualiseerde milieu-informatie aangevuld met:

  • een berekening van de stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden;
  • een analyse van de kans op significant negatieve effecten als gevolg van de stikstofdepositie;
  • een verkenning van mogelijkheden om eventuele knelpunten te verminderen.

De Commissie is van oordeel dat alle rapporten tezamen de essentiële milieuinformatie bevatten waarmee een beslissing op bezwaar over de aanwijzing kan worden genomen. Ze beveelt aan om in de toelichting bij het aanwijzingsbesluit meer achtergrondinformatie over de gehanteerde rekenmodellen op te nemen en meer vergelijkingsmateriaal, zoals een vergelijking met een berekening van de geluidbelasting in Lden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
ir. Ton Dassen
ing. Rob Vogel
dr. Joost Wesseling

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Luchthaven Maastricht

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Germany; Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.2 tot 1-4-2011: Wijziging in inrichting of intensivering gebruik luchtvaartterrein (voor Schiphol inclusief luchtverkeerswegen)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018