1186. Diepe grondwaterwinning Midden-Nederland (VPC)

Hydron Midden-Nederland heeft het voornemen om binnen de provincie Utrecht op nieuwe of bestaande locaties 5,5 miljoen m3 grondwater per jaar te gaan winnen. Hiermee moeten andere grondwaterwinningslocaties worden vervangen, zodat minder verdroging optreedt in gevoelige gebieden.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-09-2001 Datum kennisgeving
12-09-2001 Ter inzage legging van de informatie
20-11-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-01-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-01-2005 Kennisgeving MER
31-01-2005 Ter inzage legging MER
22-03-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER is duidelijk gemaakt hoe het voorgenomen initiatief, de winning van (diep) grondwater, zich verhoudt tot vigerend landelijk en provinciaal drinkwaterbeleid (qua bronkeuze). Het MER geeft inzicht in de aspecten en criteria die doorslaggevend zijn voor de keuze voor (diep) grondwater. Het MER biedt geen inzicht in de winlocaties die worden gesloten of waar de winning wordt gereduceerd en hoeveel natuurwinst dat oplevert. De provincie zal dit nog doen via het EVUH-project.

In het MER wordt de vraag opgeroepen of door de effecten op Habitatrichtlijngebied Groot Zandbrink het huidige MMA nog wel als MMA kan worden opgevat. Geconstateerd kan worden dat de aanwijzing van een gebied als Habitatrichtlijngebied sterk bepalend is voor de weging van alternatieven en daarop volgende keuzes. Hoewel het gekozen voorkeursalternatief VA-POV3 qua scores op milieu en duurzaamheid niet als beste scoort, zou dit alternatief toch als MMA kunnen worden benoemd. Dit is immers het enige alternatief – uit de set van voorkeursvarianten en MMA - dat geen effect heeft op het natuurgebied Groot Zandbrink.

Het uiteindelijk gekozen voorkeursalternatief (VA-POV3, met een totale onttrekking van 5 miljoen m3/jaar) betekent dat niet volledig aan de doelstelling wordt voldaan (productiecapaciteit van 5,5 miljoen m3/jaar). Het verdient aanbeveling om bij de besluitvorming aan te geven of en zo ja waarom hiermee volstaan kan worden voor de toekomstige drinkwatervoorziening.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
drs. Sjef Jansen
ir. mba. Hans van der Linden

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hydron Midden-Nederland

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 07 feb 2008