1214. Uitbreiding afvalwaterzuiveringsinstallatie Dordrecht

Het plan behelst de bouw van een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op de plaats van de oude AWZI Dordrecht. De toekomstige capaciteit van de zuivering is 235.000 inwonersequivalenten (i.e.).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-11-2001 Datum kennisgeving
26-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
06-02-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
27-02-2003 Kennisgeving MER
27-02-2003 Ter inzage legging MER
28-04-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De afvalwaterzuiveringsinstallatie is gelegen op het industrieterrein ‘De Staart’ in Dordrecht. Direct ten noorden van de zuivering is een kreek gelegen met een bijzondere ecologische waarde. Er komen er diverse bedreigde soorten planten en dieren voor. Zo broedt ondermeer de IJsvogel in het gebied. Het ontwerp zoals dat in de startnotitie is gepresenteerd, leidt tot demping van de kreek en ingebruikname als zuiveringsterrein. In het MER zou volgens de Commissie bijzondere aandacht moeten worden besteed aan technieken en inrichtingsvarianten waarmee het bestaande terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie optimaal wordt benut. Dit om de kreek en de ecologische waarde ervan (zoveel mogelijk) te behouden.

De belangrijkste milieuaspecten bij de herbouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn de effluentkwaliteit en de geuremissies. Zeker in het licht van de huidige geur(overlast)situ atie veroorzaakt door de diverse soorten industrie en afvalverwerking is het terugdringen van geuremissies van bijzonder (lokaal) belang. In het MER dient volgens de Commissie dan ook bijzondere aandacht te worden besteed aan deze milieuaspecten.

Het is de bedoeling om de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie te bouwen op de plaats van de oude. Tijdens de bouwfase gaat de afvalwaterzuivering echter gewoon door. De Commissie adviseerde daarom om de inpassing van de nieuwe installaties op het bestaande zuiveringsterrein, zonder de milieukwaliteit vermindert een bijzonder aandachtpunt te maken in het MER.

In het toetsingsadvies adviseerde de Commissie om keuzen voor reservering van ruimte voor eventuele toekomstige lozingsontwikkelingen en -eisen bij de verdere besluitvorming nader te onderbouwen. Het in het MER voorgestelde natuurcompensatieplan zal moeten worden getoetst aan het provinciale beleid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ir. Henk Buijtenhek
ing. Ruud Jansen
drs. Frank Saris

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.6 tot 1-4-2011: Afvalwaterreiniging >= 150.000 inwonerequivalenten

Bijgewerkt op: 10 jul 2018