1224. Natuuractiviteitencentrum en Oostvaardersveld

De ontwikkeling van een gebied dat een goed beeld geeft van de Oostvaardersplassen. Deze ‘etalage’ krijgt een educatieve, voorlichtende en recreatieve functie, en omvat tevens de ont wikkeling van een zogenaamd natuuractiviteitencentrum. In het plangebied worden verder overnachtingsfaciliteiten voorzien en zal parkeergelegenheid worden gerealiseerd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-01-2002 Datum kennisgeving
14-01-2002 Ter inzage legging van de informatie
19-03-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De m.e.r.-plicht geldt mogelijk ook in verband met de voorziene ontgrondingen, waarvoor de provincie Flevoland het bevoegd gezag zou zijn. In dat geval dienen de richtlijnen ook door provincie te worden vastgesteld. 

Het initiatief omvat een intensieve recreatievoorziening met bebouwing gesitueerd in en nabij een gebied met een speciale status in het (inter)nationale en provinciaal beleid. In het MER dient te worden beschreven of er een locatiealternatief mogelijk is dat niet strijdig is met het vigerend (overheids)beleid.

Dit project heeft niet tot besluitvorming geleid. In 2008 is dit project opnieuw opgestart en heeft het bij de Commissie m.e.r. een nieuw projectnummer gekregen: 2092.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
drs. Jan Hoogendoorn
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: prof. dr. ir. Klaas-Jan Beek
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Staatsbosbeheer

Bevoegd gezag
Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 21 feb 2011