1232. Uitbreiding zoutwinning Frisia Zout

Het winnen van 12 miljoen ton zout in tien jaar, vanaf één of twee nieuwe locaties in de gemeente Franekeradeel.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-02-2002 Datum kennisgeving
27-02-2002 Ter inzage legging van de informatie
25-04-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
15-08-2002 Kennisgeving MER
15-08-2002 Ter inzage legging MER
17-10-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is gekoppeld aan besluitvorming omtrent de milieuvergunningen voor de zoutwinlocaties De Mieden en Bethanië. 

Hoewel bodemdaling en de gevolgen daarvan niet in de milieuvergunning, maar in de (reeds goedgekeurde) concessieverlening en het ontginningsplan aan de orde komen, vormt dit onderwerp toch een hoofdpunt van het MER, gezien het belang dat de omwonenden hieraan hechten.

 

Uit diverse inspraakreacties blijkt onrust omtrent de betrouwbaarheid van de voorspellingen voor de te verwachten bodemdaling tengevolge van de voorgenomen winning. Naar aanleiding hiervan geeft de Commissie aan voldoende overtuigd te zijn van de betrouwbaarheid van de bodemdalingvoorspellingen.

 

De Commissie benadrukt de noodzaak van het monitoren van de bodemdaling en de effecten daarvan voor de waterkwaliteit en de natuur, en adviseert de monitoringsactiviteiten te coördineren en de resultaten in een integrale monitoringsrapportage openbaar te maken.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roland Bekendam
dr. Maarten Jan Brolsma
dr. Norbert Dankers
drs. Jan Hoogendoorn

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia Zout B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D29.1 tot 1-4-2011: Ondergrondse mijnbouw in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 10 jul 2018