1236. Omlegging van de N50 Ramspol - Ens

De Directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat is voornemens het wegvak Ramspol-Ens van de N50 om te bouwen gezien de verkeersonveilige situatie. Hierbij wordt gedacht aan wegverbreding en/of wegverlegging en reconstructie van de Ramspolbrug en/of bouw van een nieuwe brug. Afhankelijk van de precieze uitvoering, kan het voornemen m.e.r.-plichtig zijn.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-02-2002 Datum kennisgeving
25-02-2002 Ter inzage legging van de informatie
24-04-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
01-09-2004 Kennisgeving MER
01-09-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing a
25-02-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Naast de in de startnotitie voorgestelde alternatieven en varianten achtte de Commissie het in haar richtlijnenadvies van belang ook een tunnelalternatief uit te werken in het MER, gezien de verschillende mogelijke milieuvoordelen (minimalisatie doorsnijding natuur, geluidsemissie, lichtemissie, optimale inpassing) die dit alternatief heeft, en gezien de ligging van het wegvak Rampsol – Ens van de N50 in of nabij gebieden met een beschermde status, waaronder gebieden van de ecologische hoofdstructuur (EHS), de Vogelrichtlijn, de Conventie van Ramsar, een staats- en beschermd natuurmonument en Belvederegebieden.  

Verder vroeg de Commissie in haar advies ook aandacht voor varianten waarbij de ongelijkvloerse kruisingen bij Ens verdiept worden aangelegd en voor varianten met ruimtereservering voor een 2x2 dwarsprofiel.

 

Tijdens de toetsing heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen essentiële tekortkomingen bevat. Dit betrof:

  • het probleemoplossend vermogen van de alternatieven m.b.t. verkeersveiligheid;
  • het ontbreken van verkeersgegevens;
  • de inhoud van het meest milieuvriendelijk alternatief.
Naar aanleiding daarvan heeft het bevoegde gezag de Commissie verzocht de advisering op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen om een aanvulling op het MER te maken. Het toetsingsadvies van de Commissie bevat het oordeel over het MER inclusief de aanvulling.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Arends
ir. Maarten Fabery de Jonge
drs. Jacques Leemans

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Mariƫlle de Sain

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018