125. Baanverlenging luchthaven Eelde

In het kader van de stimulering van de regionale ontwikkeling van het noorden des lands is de initiatiefnemer van plan om het gebruik van de luchthaven Eelde te intensiveren. Hiervoor is de verlenging van baan 06 – 23 in zuidwestelijke richting van 1800 m tot 2500 m een essentieel onderdeel. Naast de baanverlenging wordt een aantal voorzieningen en maatregelen noodzakelijk geacht in verband met het gebruik van de geïntensiveerde luchthaven door grotere vliegtuigen en dus grotere aantallen passagiers en hoeveelheden vracht.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-05-1985 Datum kennisgeving
31-05-1985 Ter inzage legging van de informatie
15-07-1985 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Persbericht
Toetsingsadvies
Toetsing
25-09-1987 Kennisgeving MER
25-09-1987 Ter inzage legging MER
16-02-1988 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Ke = Kosteneenheden. Rekeneenheid voor geluidhinder door vliegverkeer op basis van een advies van de commissie-Kosten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Brasser
dr. ir. Jan Hoeks
ir. Klein
van Meel
mr. ing. Vitters
prof. ir. Volmuller
prof. dr. van der Waals

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Rien Rense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Luchthaven Eelde

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.2 tot 1-4-2011: Wijziging in inrichting of intensivering gebruik luchtvaartterrein (voor Schiphol inclusief luchtverkeerswegen)

Bijgewerkt op: 01 nov 2018