1258. Luchthavenbesluit luchthaven Volkel

Voor de militaire luchthaven Volkel wordt een luchthavenbesluit opgesteld. Dat besluit legt onder meer het gebruik van de luchthaven en een geluidszone vast. Ter onderbouwing van het besluit heeft de Commandant der luchtstrijdkrachten een milieueffectrapport opgesteld. Het rapport beschrijft de milieuruimte die de luchtmachtbasis nodig heeft.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-05-2002 Datum kennisgeving
23-05-2002 Ter inzage legging van de informatie
19-07-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
06-05-2014 Kennisgeving MER
07-05-2014 Ter inzage legging MER
27-06-2014 Voorlopig advies uitgebracht
voorlopig toetsingsadvies
persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
05-11-2014 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling milieueffectrapport
De Commissie constateerde eerder dat de geluidhinder in een te klein gebied was onderzocht. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat meer dan 50% van de mensen die ernstige hinder ondervinden buiten het eerder onderzochte gebied wonen. De nieuwe informatie laat ook zien dat de verschillen tussen de vliegroutes groter zijn. Verder geeft het rapport nu de kans op ongevallen met grote aantallen slachtoffers en laat het zien waar in de omgeving van de luchthaven risicovolle bedrijven liggen. De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van de luchthaven nu goed beschrijft. De minister maakt op grond van de nieuwe gegevens een andere afweging en kiest voor de vliegroute die de minste hinder veroorzaakt en voor de geluidszone die daarbij hoort.

 

Toetsingsadvies
De Commissie constateert dat het milieueffectrapport vooral is opgesteld om duidelijk te maken of de luchthavenactiviteiten de bouwplannen van de omliggende gemeenten in de weg staan. Op twee punten mist de Commissie nog belangrijke informatie. Het gebied waarbinnen de geluidhinder nu is onderzocht, is te klein. Een belangrijk deel van de mensen die ernstige hinder ervaren, woont naar verwachting namelijk buiten het onderzochte gebied. Wordt een groter gebied in de analyse betrokken, dan kan dat leiden tot een andere beoordeling van mogelijke vliegroutes of van de te realiseren bouwplannen. Ook ontbreekt er nog informatie over externe veiligheid.

 

Richtlijnenadvies
In de startnotitie uit 2002 staat dat een deel van de gegevens gerubriceerd is. Voor het milieueffectrapport betekent het dat onvoldoende gegevens voorhanden zullen zijn om bijvoorbeeld de berekeningen van de geluids- en risicocontouren te kunnen toetsen. Met andere woorden, de Commissie, de overige adviseurs en de insprekers zullen in dat geval de aanwijzing niet intensief, maar slechts globaal kunnen toetsen. In haar richtlijnenadvies heeft de Commissie de geluidhinder en externe veiligheid aangemerkt als belangrijkste milieuaspecten. Ze adviseerde ook om het terugdringen van de hinder in omliggende woonkernen te onderzoeken in relatie tot het gebruik van de luchtmachtbasis.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ton Dassen
ir. Hans Huizer
dr. Yvo Kok-Palma
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Defensie

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
C06.2 tot 1-4-2011: Wijziging in inrichting of intensivering gebruik luchtvaartterrein (voor Schiphol inclusief luchtverkeerswegen)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018