1259. Luchtvaartterrein Woensdrecht

Het Ministerie van Defensie / Koninklijke Luchtmacht heeft het voornemen een geluidszone voor het militaire luchtvaartterrein Woensdrecht vast te stellen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-05-2002 Datum kennisgeving
23-05-2002 Ter inzage legging van de informatie
19-07-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In de startnotitie stond vermeld dat een deel van de benodigde gegevens militair gerubriceerde gegevens betreft die niet openbaar zijn. Op grond van artikel 19.5 van de Wet milieubeheer is geheimhouding van dergelijke gegevens mogelijk op verzoek van de initiatiefnemer en ter beslissing van het bevoegd gezag. De Commissie dient van de beslissing op de hoogte te worden gesteld.

Indien het verzoek tot geheimhouding wordt ingediend en ingewilligd zullen er twee versies zijn voor het MER. In het openbare MER zullen in dat geval geen, dan wel onvoldoende gegevens voorhanden zijn om de berekeningen van de geluids- en risicocontouren en (in mindere mate) de overige milieueffecten te kunnen toetsen. Met andere woorden, de Commissie, de overige adviseurs en de insprekers zullen in dat geval de aanwijzing niet intensief, maar slechts globaal kunnen toetsen. 


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
dr. ir. Boone
drs. Adrie de Jong
kolonel Koopmans

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten vd Koninkl. Luchtma

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.2 tot 1-4-2011: Wijziging in inrichting of intensivering gebruik luchtvaartterrein (voor Schiphol inclusief luchtverkeerswegen)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018