1260. BritNed Interconnector hoogspanningskabelverbinding Groot-Brittannië - Nederland

BritNed wil een hoogspanningskabel aanleggen tussen Groot-Brittannië en Nederland.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-05-2002 Datum kennisgeving
24-05-2002 Ter inzage legging van de informatie
23-07-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Startnotitie
vastgestelde richtlijnen
Toetsing
08-06-2006 Kennisgeving MER
08-06-2006 Ter inzage legging MER
13-06-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
MER, SMB, Habitattoets
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER biedt voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming over:

  • de gedeeltelijke herziening van het 2de Structuurschema Electriciteitsvoorziening en
  • de vergunningverlening op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

Het toetsingsadvies plaatst de volgende opmerkingen bij het MER:

  • de verschillen in het MER tussen voorkeursalternatief en meest milieuvriendelijk alternatief zijn marginaal;
  • de kabelverbinding zal geen significante gevolgen hebben voor Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en gebieden behorend tot de Ecologische Hoofstructuur;
  • de Commissie adviseert voor de verdere besluitvorming in te gaan op het morfologisch herstel van de zandtoppen van de zeebodem.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Frans Bernard Jacob Koops

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BritNed Development

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; United Kingdom


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D24.1 tot 1-4-2011: Hoogspanningsleiding, boven- of ondergronds >= 150kilovolt en >= 5km in gevoelig gebied: aanleggen, wijzigen of uitbreiden

Bijgewerkt op: 10 jul 2018