1262. Thermische immobilisatie baggerspecie c.a. tot dusagrind, Moerdijk

Dusagrind Moerdijk B.V. heeft het voornemen om aan de Middenweg in Moerdijk een installatie te bouwen ter verwerking van verontreinigde baggerspecie, grond en slib. Dusagrind Moerdijk wil met een thermisch immobilisatieproces   niet-reinigbare baggerspecie van verontreinigingsklasse 3 en 4, en Baga1, verontreinigde grond, residu van grondreinigingsinstallaties, verontreinigde klei en klei/veen, eventueel verontreinigde bleekaarde, riool-, kolken- en gemalenslib, zuiveringsslib, zuiveringsslibas, tankreinigingsresidu en vliegassen sinteren tot een keramisch materiaal dat als kunstgrind bruikbaar is, het zogeheten dusagrind . Als productiecapaciteit wordt 250 kton per jaar aangenomen. Als energiebron zal aardgas worden gebruikt of een mengsel van aardgas en synthesegas (syngas) dat door toepassing van High Energy Reformation Technology (HERT) wordt geproduceerd uit papier-, karton- en kunststofstromen, RDF , afvalhout, biomassa, autobanden en/of autoshredderafval.   1 Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-06-2002 Datum kennisgeving
14-06-2002 Ter inzage legging van de informatie
15-08-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om de richtlijnen voor het MER te richten op de doelmatigheid in technische zin en de schaalgrootte van de in te zetten technieken, flexibiliteit en bedrijfszekerheid; op het energieverbruik; op (maatregelen ter voorkoming of vermindering van) uitstoot naar de lucht en kwaliteit(-sverbetering) van afvalwater. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Anton Costerus
ir. Anne Kiestra
ir. Jan Wardenaar

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dusagrind Moerdijk B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007