1266. Nat industrieterrein en woningbouw Makkum-Noord

Het betreft de ontwikkeling van een plan voor het gebied Makkum-Noord met een totaal oppervlak van circa 75 hectare voor een buitendijks nat bedrijventerrein voor bedrijvigheid in de grote en kleine watersport (ca 20 ha) in open verbinding met het IJsselmeer. Daarvoor zal de primaire IJsselmeerdijk ter plaatse moeten worden doorbroken. Het plan omvat tevens de bouw van ongeveer 160 binnendijks gelegen (luxe) woningen. Het plangebied ligt in de directe omgeving van het buitendijkse beschermde natuurgebied Makkumer Noordwaard.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-06-2002 Datum kennisgeving
06-06-2002 Ter inzage legging van de informatie
28-08-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De m.e.r.-plichtige activiteit is de primaire waterkering. De aanleiding om een doorgang door de waterkering te maken is echter het plan met een bredere reikwijdte. De alternatieven voor de doorgang kunnen niet los gezien worden van de functies en inrichting van het plangebied. De diverse onderdelen van het voornemen moeten daarom een integrale benadering krijgen. Verder is vooral de passende beoordeling volgens de natuurbeschermingswetgeving van belang, inclusief de externe werking daarvan. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
ir. Johan van der Gun
ir. Hebbink
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
W├╗nseradiel

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 31 aug 2007