1267. Fort de Pol, Zutphen

De gemeente Zutphen wil een containerterminal aanleggen langs het Twentekanaal. Hiervoor moet eerst de stortplaats deels gesaneerd worden. De containerterminal omvat in hoofdzaak een laad- en loskade, een opslagterrein van maximaal 5 ha en haveninstallaties. Langs de nieuwe haven kunnen schepen aanleggen met een lading van 1.350 ton of meer.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-04-2002 Datum kennisgeving
25-04-2002 Ter inzage legging van de informatie
10-09-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
24-10-2012 Kennisgeving MER
06-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-11-2012 Ter inzage legging MER
20-02-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
01-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-06-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
Uit het MER en de aanvulling daarop blijkt dat het plan kan leiden tot een toename van geluid maar dat deze beperkt blijft tot verstoring van broedvogels in de ecologische hoofdstructuur. Door mitigerende maatregelen kunnen overige effecten op natuur beperkt worden.


Richtlijnenadvies
In 2004 heeft de gemeenteraad het advies van de Commissie over de richtlijnen voor kennisgeving aangenomen en gemeld dat wordt afgezien van de ontwikkeling van een containerterminal op deze locatie. De m.e.r.-procedure werd stilgelegd. In 2010 besloot de gemeente de procedure te herstarten. De richtlijnen zijn op 28 juni 2010 alsnog vastgesteld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Casper van der Giessen
ir. Wim Keijsers
drs. Bart Korf
ir. Ton van der Maarel

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zutphen

Bevoegd gezag
Gemeente Zutphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 14 jun 2013