1270. Grensmaas 2003

verbeteren van de hoogwaterveiligheid van de Grensmaas, rivierverruiming, delfstoffenwinning en natuurontwikkeling   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-06-2002 Datum kennisgeving
24-06-2002 Ter inzage legging van de informatie
03-09-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
04-04-2003 Kennisgeving MER
04-04-2003 Ter inzage legging MER
13-06-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
15-08-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Voor het project Grensmaas is in 1998 een m.e.r.-procedure afgerond, maar tot besluitvorming over het project is het meteen daarna niet gekomen.  

Omdat het nu voorliggende plan op onderdelen afwijkt van het voorkeursalternatief uit het oorspronkelijke MER, is opnieuw m.e.r. gedaan. Hierin is met de meest actuele ontwikkelingen en inzichten rekening gehouden.

De randvoorwaarde van de budgetneutraliteit is een belangrijke bepalende factor geweest bij het samenstellen van het voorkeursalternatief in het MER 2003. De Commissie wijst in haar toetsingsadvies op de lange looptijd van het project en de daaruit voortvloeiende onzekerheden die het niet eenvoudig zullen maken budgetneutraliteit consequent te blijven hanteren.

Bij de toetsing heeft de Commissie heeft gelet op de vraag of de essentiële informatie beschikbaar is voor het ruimtelijk besluit in het Omgevingsplan. De precieze uitvoering van de werkzaamheden wordt immers bij de vergunningverlening bepaald. Dan zullen aanvullende en gedetailleerdere effectbeschrijvingen komen, met name op het gebied van hinder.

De Commissie beoordeelt de hoeveelheid nuttige informatie die in het MER bijeen is gebracht positief. Toch heeft zij op een drietal punten essentiële ontbrekende informatie gesignaleerd en geadviseerd tot een aanvulling op het MER. De tekortkomingen betreffen de onderbouwing van het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief, de uitspraken over de emissies uit de dekgrondbergingen en de beschrijving van de effecten voor de beschermde natuur in Vlaanderen.

Vrij snel na het uitbrengen van het toetsingsadvies is een Aanvulling op het MER aan de Commissie ter toetsing voorgelegd. De Commissie heeft hierover een positief aanvullend toetsingsadvies uitgebracht.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
dr. Jan Joziasse
ir. Jan Verhagen
prof. dr. ir. Huib de Vriend

Voorzitter: dr. Ad Lansink
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Maaswerken

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018