1279. Rijksweg 31 Leeuwarden-zuidwest (De Haak)

Het gaat om aanleg van een nieuwe wegverbinding en uitvoering van overige verkeersmaatregelen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-08-2002 Datum kennisgeving
16-08-2002 Ter inzage legging van de informatie
03-10-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
19-01-2006 Kennisgeving MER
19-01-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
10-04-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De initiatiefnemers hebben het voornemen de verbinding van de Rijksweg N31 ten zuidwesten van Leeuwarden te verbeteren. De planstudie sluit aan op de stedelijke en verkeerstechnische ontwikkelingen aan de zuidrand van Leeuwarden. Gefaseerd zullen in dit gebied woonwijken en bedrijventerreinen tot ontwikkeling komen en de wegenstructuur zal worden uitgebreid.

Bij de toetsing van het MER oordeelde de Commissie dat niet het juiste meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) was ontwikkeld, en zij adviseerde een aanvulling op te stellen. Het MMA doorkruist belangrijk weidevogelgebied en het open landschap van de voormalige Middelsé. De initiatiefnemers hebben een aanvulling opgesteld en deze mondeling toegelicht. In de aanvulling zijn aanvullende tracés gepresenteerd die met deze aspecten meer rekening houden. De Commissie concludeert op grond van alle informatie (MER, aanvulling, mondelinge toelichting) dat het MMA bestaat uit één van de tracés die oostelijk in het Middelsé-gebied liggen en westelijk in het noordelijke deel van het plangebied.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Harry Dijkstra
dr. Henk Everts
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
gemeente Leeuwarden
Fryslan

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018