1295. Sport- en zorgvoorzieningen stadiongebied 'Sportstad' te Heerenveen

De gemeente Heerenveen, SC Heerenveen, het regionaal opleidingencentrum Friesland college en Friesland Zorgverzekeraar hebben een plan ontwikkeld om aan de oostrand van Heerenveen, westelijk van de uitgebogen rijksweg A32 en aansluitend op het Abe Lenstrastadion, sport-, zorg- en onderwijsvoorzieningen aan te leggen onder de noemer “Sportstad Heerenveen”. In ieder geval is sprake van verplaatsing van het zwembad, van een MBO-school, van uitbreiding van het stadion en van de vestiging van een “gezondheidsboulevard”. Daarnaast wordt nog gesproken over kantoren, woningen, winkels, supermarkten en andere voorzieningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-10-2002 Datum kennisgeving
10-10-2002 Ter inzage legging van de informatie
10-12-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
28-05-2003 Kennisgeving MER
28-05-2003 Ter inzage legging MER
30-07-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies stelde de Commissie voor om de aandacht vooral te richten op het verkeer, en op de leefbaarheid. Aan andere milieuaspecten kan globaler aandacht worden besteed. De gemeente heeft het richtlijnenadvies overgenomen als richtlijnen en de procedure waaraan het m.e.r. werd gekoppeld verduidelijkt. 

In het toetsingsadvies concludeerde de Commissie dat het MER de essentiële informatie biedt die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heerenveen

Bevoegd gezag
Heerenveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018