1309. Windpark Delfzijl-Noord

Besluitvorming over het bestemmingsplan  én de Wm-vergunning ten behoeve van de aanleg en exploitatie van een windpark op de Schermdijk langs het zeehavenkanaal en op de Pier van Oterdum in Delfzijl.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-11-2002 Datum kennisgeving
06-11-2002 Ter inzage legging van de informatie
13-01-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsfase
05-12-2007 Kennisgeving MER
05-12-2007 Ter inzage legging MER
12-12-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-06-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
07-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
07-05-2009 Datum kennisgeving
Aanvulling op MER
07-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-11-2009 Datum kennisgeving
20-11-2009 Ter inzage legging van de informatie
26-01-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde in haar richtlijnenadvies in het MER onder andere bijzondere aandacht te besteden aan de effecten op het landschap. Het gaat hier om de visueel ruimtelijke beleving van de windturbines in hun omgeving.

1e toetsing
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in het MER en de aanvulling hiermee grotendeels aanwezig is. De essentiële informatie over de effecten op landschap en natuur is echter nog niet volledig aanwezig.

2e toetsing
In 2009 is een (nieuwe) aanvulling op het MER opgesteld, waarin een passende beoordeling  is opgenomen.

De Commissie heeft tijdens de toetsing kenbaar gemaakt dat in het MER informatie ontbreekt over de gevolgen voor natuur. De initiatiefnemers hebben vervolgens een ‘aanvulling passende beoordeling’ opgesteld (verder ‘de aanvulling’).

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in het MER en de aanvulling aanwezig is.

De Commissie concludeert op basis van de beschikbare informatie echter dat “aantasting van de natuurlijke kenmerken” van het Natura 2000-gebied de Waddenzee niet is uit te sluiten vanwege extra sterfte en verstoring van de broedvogels Noordse Stern en Visdief. Deze conclusie is in tegenstelling met de conclusie in het MER en de aanvulling, waarin wordt gesteld dat aantasting wel is uit te sluiten.

De Commissie is bijzonder te spreken over de goede kwaliteit van de landschappelijke informatie, die bestaat uit visualisaties en zichtanalyses.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Rob Vogel
ir. Peter Vrijlandt

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Millenergy VOF

Bevoegd gezag
Gemeente Delfzijl

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018