1312. Herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden, gem. Neerijnen

Met de herinrichting van het uiterwaardengebied zal de veiligheid tegen hoogwater in overeenstemming gebracht worden met nieuw vastgestelde normen en daarnaast de natuurontwikkeling worden bevorderd. De uiterwaardengrond die vrijkomt bij de ontgrondingen is mogelijk verontreinigd (kwaliteitsklasse 3 en 4) en zal worden geborgen in het gebied zelf.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-11-2002 Datum kennisgeving
21-11-2002 Ter inzage legging van de informatie
22-01-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het project loopt vooruit op de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en wordt door de initiatiefnemer gezien als ‘geen spijt’-maatregel. Een mogelijk afwijkende oplossingsrichting in deze PKB zal consequenties hebben voor het project. Het project is onderdeel van het natuurontwikkelingsplan Fort Sint Andries. De nieuwe inrichting van dit gebied is in het raamplan Fort Sint Andries globaal aangegeven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jan Joziasse
ir. Mieke Voskens-Drijver
prof. dr. ir. Huib de Vriend
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Gelderland
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018