1322. Bedrijventerrein A4-zone West (gem. Haarlemmermeer)

De gemeente wil een bedrijventerrein van ca. 200 ha ten westen van de A4 ontwikkelen voor Schipholgebonden bedrijvigheid.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-12-2002 Datum kennisgeving
18-12-2002 Ter inzage legging van de informatie
20-02-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
19-09-2003 Kennisgeving MER
19-09-2003 Ter inzage legging MER
21-11-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie gaf haar richtlijnenadvies in de vorm van een reactie op concept-richtlijnen van de gemeente. Zij vroeg aanvullend op deze concept-richtlijnen aandacht voor o.a.: 

  • de onderbouwing van het voornemen mede in het licht van mogelijke aantasting van de Stelling van Amsterdam;
  • de beschrijving van de autonome ontwikkeling en met name de scenario’s voor ontsluiting op de A4;
  • een alternatief te beschrijven waarbij de Geniedijk maximaal wordt vrijgehouden in combinatie met het laten vervallen van de groenzone langs de Rijnlanderweg (incl. de woonbestemming) en realisatie van waterberging in de zone aangrenzend aan de Geniedijk;
  • beschrijving van de beheersstructuur;
  • cumulatie van effecten op de bebouwing langs de Rijnlanderweg en de effecten op aanbod en verwerking van afvalwater.
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de richtlijnen het advies van de Commissie overgenomen met uitzondering van de mogelijkheid van “wegbestemmen” van de woonbestemming langs de Rijnlanderweg.

 

De Commissie kwam bij de toetsing van het MER tot het oordeel dat het MER, in het licht van de globale aard van het bestemmingsplan, de essentiële informatie bevatte. In verband met de verdere uitwerking van het plan en met de onduidelijkheden in het MER bracht de Commissie vier punten onder de aandacht:

  • de hinder voor de bewoners van de Rijnlanderweg;
  • de ontsluitingstructuur;
  • grond- en oppervlaktewater in het plangebied;
  • de relatie tot de Stelling van Amsterdam.
Het bestemmingsplan werd op 1 juli 2004 vastgesteld; op basis daarvan werd op dezelfde datum ook het voorkeursrecht van de gemeente voor het plangebied verlengd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wilfried Hessing
drs. Nico de Rooij
ir. Jan Termorshuizen
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Haarlemmermeer

Bevoegd gezag
Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007