133. Regeling lozing oliehoudende mengsels van offshore mijnbouw

Op 27 augustus 1987 heeft de Minister van EZ de regeling inzake lozingen van oliehoudende mengsels vanaf mijnbouwinstallaties op zee afgekondigd. Aanleiding voor deze regeling was de toename van het gebruik van boorspoeling op oliebasis, gepaard gaand met een toename van de lozing van oliehoudend boorgruis vanaf mijnbouwinstallaties. Nadat gebleken was dat in internationaal overleg in het kader van het Verdrag van Parijs geen overeenstemming kon worden bereikt over stringente normen, heeft de Nederlandse regering besloten voor het Nederlandse gedeelte van het continentaal plat normen vast te stellen. Deze normen betreffen zowel het type boorspoeling in, als het oliegehalte van, het te lozen mengsel. De m.e.r.-procedure is gestart om na te gaan, of de verwachte reductie van olielozingen als gevolg van deze regeling voldoende is om de verontreiniging van het zeemilieu tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-01-1988 Datum kennisgeving
21-01-1988 Ter inzage legging van de informatie
08-03-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-12-1990 Kennisgeving MER
17-12-1990 Ter inzage legging MER
13-03-1991 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tegelijk met het MER presenteerde het bevoegd gezag beleidsconclusies als voorloper van een wijziging van de regeling oliehoudende mengsels vanaf mijnbouwinstallaties op zee. De wijzigingen van dit reglement behelzen vooral een lozingsverbod van oil based muds vanaf het moment van publicatie in WSP-gebieden en per 1 januari 1993 in het overige deel van het Nederlands Continentaal Plat. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jan Peter Boon
dr. Hans Bothe
mr. IJlstra
dr. Han Lindeboom
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007