1363. Woningbouw polder Zestienhoven te Rotterdam

Woningbouw, in combinatie met andere functies (groen, water)

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-06-2003 Datum kennisgeving
06-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
17-06-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
19-05-2004 Kennisgeving MER
19-05-2004 Ter inzage legging MER
26-07-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente wilde in het westelijke deel van Polder Zestienhoven extensieve woningbouw realiseren in het duurdere woonsegment. In het oostelijke deel van de polder streefde de gemeente naar middelhoge dichtheden van woningbouw, in combinatie met voorzieningen en bedrijvigheid. De Commissie adviseerde aan de hand van bouwstenen (bouwopzet en –locaties, water, verkeer en groen) onderscheidende alternatieven en/of varianten te ontwikkelen in het MER. Vanwege de bijzondere abiotische condities van de polder verdiende de onderste laag van bodem en watersysteem en de daarvan afhankelijke natuur aandacht.

Het MER bevat veel informatie, die volgens de Commissie logisch is geordend en is voorzien van uitstekend kaartmateriaal. De lagenbenadering heeft – gegeven de keuze om in polder Zestienhoven te bouwen – ruimtelijk invulling gekregen door niet in de IJskelder te bouwen. Dit is het laagst gelegen deel van de polder. De mogelijkheden voor het meest milieuvriendelijk alternatief zijn voldoende verkend. De Commissie adviseert de gemeente een studie uit te voeren naar de toekomstige verkeersafwikkeling ten oosten van het plangebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Noël van Dooren
dr. ir. Jan Hoeks
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rotterdam

Bevoegd gezag
Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018