1370. Aanleg plusstrook A12, Woerden-Gouwe

De aanleg van een plusstrook traject A12 Woerden – Gouwe

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-06-2003 Datum kennisgeving
16-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
29-08-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-06-2004 Kennisgeving MER
02-06-2004 Ter inzage legging MER
04-06-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-08-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER is de essentiële informatie aanwezig om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De Commissie heeft twee kanttekeningen bij het mma. Uit het akoestisch onderzoek behorende bij het MER blijkt dat er woningen zijn waarvoor de geluidbelasting in belangrijke mate verdergaand kan worden gereduceerd door aanpassing van de geluidschermen, maar in het MER zelf wordt dit niet als onderdeel van het mma genoemd. Ook snelheidsverlaging is niet in het mma meegenomen. Echter, zolang niet aannemelijk is gemaakt dat de luchtkwaliteitsnormen van het Besluit luchtkwaliteit in acht worden genomen, moeten zoveel mogelijk maatregelen getroffen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een verlaging van de maximumsnelheid tot 80 km/uur gedurende de periode dat de spitsstrook is geopend, is één van de mogelijke maatregelen.

De Commissie beveelt daarom aan in de besluitvorming te motiveren waarom verdergaande aanpassing van geluidschermen en snelheidsverlaging wel of niet in het voorkeursalternatief worden opgenomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Adrie de Jong
ing. Dick Rooks
drs. Frank Saris
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018