1371. Plusstrook A28 Leusden-Zuid - A1 Hoevelaken richting Hoevelaken

De aanleg van plusstroken op de trajecten A12 Woerden – Gouda, A27 Gorinchem – Noordeloos, A27 Utrecht – Eemnes en 28 Leusden-zuid – A1 Hoevelaken.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-06-2003 Datum kennisgeving
16-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
29-08-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER aan te geven in welke mate en voor welke termijn de plusstroken een oplossing moeten bieden voor de gesignaleerde knelpunten, en welke plannen bestaan voor structurele aanpassingen aan de infrastructuur op de langere termijn (tot 2020).

Aangegeven moet worden of, en zo ja waar, elders op het hoofdwegennet of het onderliggende wegennet (bijvoorbeeld op stedelijke in- en uitvalswegen), door de aanleg van de plusstroken, problemen met verkeerscongestie zullen ontstaan, verergeren of afnemen en welke maatregelen getroffen worden om de problemen te voorkomen of te mitigeren.

Voor type-B projecten adviseert de Commissie gegevens over geluidhinder te presenteren indien een significante toe- of afname in geluidhinder verwacht mag worden ten opzichte van huidige situatie, of ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Identificeer daarbij de belangrijkste knelpunten en geef aan hoe (op termijn) zal worden voldaan aan de geldende grenswaarden voor geluidhinder.

Waar mogelijke significante beïnvloeding door het voornemen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) plaatsvindt zal een passende beoordeling in het kader van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte uitgevoerd moeten worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Adrie de Jong
ing. Dick Rooks
drs. Frank Saris
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018