1378. Golfbaan/bungalowpark Hof van Twente te Goor

Ontwikkeling van een recreatiecomplex, bestaande uit 350 recreatiebungalows, een 18-holes golfbaan, een golfoefenbaan en een driving range, voorzieningen als een overdekt zwembad, restaurant en sportvoorzieningen, een recreatieplas en ecologische voorzieningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-09-2003 Datum kennisgeving
03-09-2003 Ter inzage legging van de informatie
31-10-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-10-2004 Kennisgeving MER
07-10-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
19-01-2005 Kennisgeving MER
19-01-2005 Ter inzage legging MER
08-03-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
15-03-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De initiatiefnemer wilde 350 recreatiebungalows, een 18-holes wedstrijdgolfbaan met 9-holes oefenbaan en diverse voorzieningen als een overdekt zwembad, een waterplas en een golfclubhuis realiseren ten zuiden van de Herikerberg.

De Commissie adviseerde in haar richtlijnenadvies om in het MER de locatiekeuze te onderbouwen en aan te geven welke flexibiliteit in omvang en opzet het plan heeft. Voor de ontwikkeling van alternatieven diende het ordeningsprincipe van de lagenbenadering gehanteerd te worden. Het meest milieuvriendelijk alternatief kon bestaan uit een combinatie van beperking van het ruimtebeslag en een opzet die optimaal rekening houdt met het watersysteem en die de natuur versterkt. In overweging werd gegeven de economische en sociaal-culturele effecten in het MER te beschrijven. De Commissie gaf tevens een indicatie van punten die aan de orde konden komen bij de toetsing van het (bestemmings)plan aan het Overijsselse Streekplan 2000+.

De Commissie was van mening dat in het MER essentiële informatie ontbrak over het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) en over de ecologische en hydrologische effecten. Zij adviseerde de gemeente om een aanvulling op dit MER te laten opstellen. De gemeenteraad nam het voorstel om een aanvulling te laten opstellen over. De gevraagde aanvulling heeft ter visie gelegen. De Commissie had over de informatie van de aanvulling nadere vragen. De initiatiefnemer heeft daarom een mondelinge toelichting gegeven.

In het toetsingsadvies betrekt de Commissie deze mondelinge informatie. De Commissie geeft in het advies aan welke nadere vragen zij had, de informatie die is gegeven en de conclusies die dit heeft opgeleverd. De Commissie is van mening dat met het MER – inclusief de aanvulling daarop en de nadere mondelinge informatie – de essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen in het toetsingsadvies zijn:

  • Op basis van de geboden informatie (MER, aanvulling en mondelinge informatie) en uitgaande van het programma van eisen (350 woningen en een 18-holes baan) is – naar het oordeel van de Commissie – geen eenduidig MMA-concept af te leiden;
  • De ecologische informatie is matig en versnipperd gegeven, maar is voldoende om over te gaan tot besluitvorming. De Commissie adviseert de gemeente om – alvorens daartoe over te gaan – met de provincie Overijssel te overleggen hoe aan het EHS-beleid getoetst moet worden. Daarbij dient volgens de Commissie onder andere beoordeeld te worden welke compensatieplicht geldt voor aantasting van natuur en of hier aan wordt voldaan;
  • De aanvulling geeft helder aan welk hydrologisch rekenmodel is gebruikt voor de inschatting van de effecten op de waterhuishouding, welke waarde moet worden toegekend aan de resultaten (nauwkeurigheid) en welke hydrologische effecten beschouwd moeten worden als leemten in kennis. Er is aannemelijk gemaakt dat de effecten op de waterstanden niet significant zijn, zeker niet buiten het plangebied. Wel wijst de Commissie erop dat in het kader van de vergunningverlening aanvullende hydrologische informatie nodig kan zijn;
  • In de aanvulling wordt een nieuw voorkeursalternatief op grond van een uitgebreider golfprogramma voorgesteld. Omdat het kaartmateriaal hierover mogelijk verwarrend is vanwege het introduceren van een nieuw programma, raadt de Commissie aan om voor de besluitvorming de onderdelen van dit programma op kaart te duiden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wim van Hooff
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Kuindert van der Spek
drs. Jaap Stellingwerff

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Herikerberg Vastgoed B.V.

Bevoegd gezag
Hof van Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018