1383. Waterfront-Zuid Harderwijk

Het project Waterfront-Zuid voorziet in de herontwikkeling van het gebied tussen de binnenstad van Harderwijk, het Wolderwijd en de N302. Het voornemen is om in dit gebied woningen en een parkeergarage te bouwen en extra leisure activiteiten te ontwikkelen. Bij de voorgestelde stedenbouwkundige opzet wordt de bestaande jachthaven binnen het plangebied wordt verplaatst.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-10-2003 Datum kennisgeving
01-10-2003 Ter inzage legging van de informatie
08-12-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
29-09-2006 Kennisgeving MER
29-09-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
21-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateert in haar toetsingsadvies (september 2006) het volgende.

Informatie op voldoende detailniveau ontbreekt met name over de (samenvallende) bezoekersstromen aan verschillende attracties en evenementen en de effecten daarvan ten aanzien van geluidsoverlast en verkeer en parkeren. De Commissie adviseert goede aannamen omtrent de bezoekersaantallen aan de verschillende bestaande en nieuwe attracties en evenementen te presenteren en op grond hiervan de cumulatieve effecten van de leisure-activiteiten en de effecten wat betreft verkeersafwikkeling en parkeren te bepalen. Deze kunnen openbaar gemaakt worden tijdens de procedure voor de uitwerkingsplannen voor bestemmingsplan Waterstad en/of het voorontwerpbestemmingsplan Boulevard.

 

De Commissie merkt op dat informatie over de aanpak van geluidhinder en de bodemverontreiniging nu ook nog niet op hoog detailniveau gegeven kan worden. De aanvulling maakt echter duidelijk op wélk moment, wélke informatie geboden wordt en open staat voor inspraak.

 

Het advies geeft nog enkele aanbevelingen ten aanzien van de effecten op het Natura-2000 gebied Veluwerandmeren

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
dr. ir. Anja Sinke
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Harderwijk

Bevoegd gezag
Gelderland
Rijkswaterstaat
Harderwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018