1391. Dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven

Versterking van het dijktraject Bergambacht-Schoonhoven     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-10-2003 Datum kennisgeving
29-10-2003 Ter inzage legging van de informatie
06-01-2004 Advies uitgebracht
Toetsing
21-05-2007 Kennisgeving MER
21-05-2007 Ter inzage legging MER
05-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
15-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen:

Speciale aandacht is gevraagd voor een beschouwing over en de toepassing van de bewezen sterkte bij het bepalen van de macrostabiliteit van de dijk. Daarnaast is geadviseerd in het MER een beschrijving op te nemen van de wijze waarop de natuurwaarden van gorzen en wielen worden beschermd met het oog op de beperkte mogelijkheden voor compensatie en de realisatie van de ‘Natte As’, alsmede voor het afwegen van belangen bij de keuze voor constructieve oplossingen. 

Toetsing:

De Commissie is van oordeel dat het MER een goed beeld geeft van de onderzochte alternatieven, de ermee samenhangende milieueffecten en de gemaakte afwegingen om tot het voorkeursalternatief te komen. Er is daarmee voldoende informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De Commissie heeft geadviseerd bij de verdere besluitvorming de uitvoeringskosten van het compensatieplan en de te verwachten kwaliteitswinst af te wegen tegen het onaangetast laten van de buitendijkse rietgorzen (EHS). Ook heeft zij geadviseerd na te gaan of compensatie gevonden kan worden in uiterwaarden die thans nog in agrarisch gebruik zijn en relatief weinig natuurwaarden bezitten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gyula Flóriàn
ir. Johan van der Gun
dr. Hans Renes
dr. Hans Sprangers

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Krimpenerwaard

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018