1413. Fun City De Zeeland Bergen op Zoom

Realisatie vrijetijdscentrum in en rond de gebouwen van het oude industriegebouw de Zeeland met o.a. een aquathermenpark, een multiplex bioscoop, een evenementenhal en een casino.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-02-2004 Datum kennisgeving
15-02-2004 Ter inzage legging van de informatie
08-04-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-02-2005 Kennisgeving MER
06-02-2005 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

De Compagnie Financière Régionale B.V. heeft het voornemen om een nieuw vrijetijdscentrum in Bergen op Zoom te ontwikkelen, Fun City. De Compagnie wil dit plan realiseren in en rond de bestaande gebouwen van de oude fabriekgebouwen van de Zeeland aan de Markiezaatweg. Het gaat onder meer om een aquathermenpark, een multiplex bioscoop, een evenementenhal en een casino. Het verwachte aantal bezoekers ligt rond de 1,3 miljoen per jaar.

 

Gezien de aard en de ligging van het vrijetijdscentrum zijn voor het MER vooral de verkeerskundige aspecten en daaraan gekoppelde milieueffecten van belang. Het advies geeft aan welke onderwerpen in de verkeer- en vervoerprognose aan de orde moeten komen. Bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief kan de nadruk liggen op de optimalisatie van het plan op energie, water en flexibiliteit (allen duurzaamheidsaspecten), waarbij wordt uitgegaan van een zo hoog mogelijk ambitieniveau.

Het advies is vrijwel ongewijzigd overgenomen in de door de gemeenteraad van Bergen op Zoom op 27 mei vastgestelde definitieve richtlijnen.

Het MER is op 6 februari 2005 gepubliceerd en de inspraak ingegaan. Kort daarna heeft de de initiatiefnemer aangegeven het voornemen niet te willen doorzetten en is de m.e.r. procedure afgebroken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Otte
ir. Eric Zinger
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Compagnie Financière Régionale B.V.

Bevoegd gezag
Bergen op Zoom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 07 jan 2019