1421. Omleiding N217 Stougjesdijk te Oud-Beijerland

Het deel van de Stougjesdijk in Oud-Beijerland tussen de Kwakscheweg en de Jan van der Heijdenstraat maakt onderdeel uit van de provinciale weg N217.  In de startnotitie staat vermeld dat de omwonenden van de Stougjesdijk geluid-, geur- en trillingsoverlast ervaren. De combinatie tussen een smal wegprofiel, het ontbreken van fiets- en voetgangersvoorzieningen en een relatief hoge verkeersintensiteit zorgen ervoor dat de Stougjesdijk als onveilig wordt beleefd. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Oud-Beijerland hebben het voornemen om een omleidingsweg te realiseren om de problematiek op de Stougjesdijk op te lossen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-03-2004 Datum kennisgeving
25-03-2004 Ter inzage legging van de informatie
19-05-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-05-2005 Kennisgeving MER
10-05-2005 Ter inzage legging MER
07-11-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies heeft de Commissie geadviseerd niet alleen te focussen op korte termijn oplossingen, maar ook de relatie te leggen met de langere termijnvisie op het studiegebied. De Commissie heeft gesteld dat het probleemoplossend vermogen van de verschillende alternatieven op de korte en de lange termijn gepresenteerd moeten worden om een beeld te krijgen van de duurzaamheid van de gekozen oplossingsrichting. Tevens is gesteld dat het MER inzicht moet geven in de mogelijkheden en beperkingen van de (toekomstige) ecologische verbindingszone langs De Vliet en dat de milieugevolgen voor met name woon- en leefomgeving, ecologie en landschap in beeld worden gebracht. De richtlijnen zijn gebaseerd op het advies van de Commissie.

Na eerste lezing van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat het MER essentiële tekortkomingen bevatte en heeft geadviseerd om op verschillende onderdelen een aanvulling te geven. De aanvulling en het MER gezamenlijk geven voldoende informatie om de milieubelangen volwaardig mee te nemen in het besluitvormingsproces en de alternatieven goed met elkaar te kunnen vergelijken. De Commissie heeft, n.a.v. het MER en de aanvulling erop, geadviseerd om na te gaan in hoeverre de verkeersafhandeling op de kruispunten voldoende is, informatie te verstrekken over de uurgemiddelde concentratie NOx en te bezien in hoeverre een andere verharding de geluidsbelasting kan verminderen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
ing. Jan Derksen
ing. Ben Peters

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Oud Beijerland
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Oud Beijerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 22 dec 2020