1423. Integrale toets Waterlands wonen

opstellen van regels voor het verspreid bouwen van 1950 woningen bij de kleine kernen in Waterland (gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang)     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-03-2004 Datum kennisgeving
22-03-2004 Ter inzage legging van de informatie
04-05-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
14-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

 

De provincie wil meer ontwikkelingsruimte geven aan het landelijke gebied van Waterland na een periode waarin bij de kleine kernen in Waterland niet of nauwelijks kon worden gebouwd. Het uitgangspunt is “behoud door ontwikkeling”. Het streven is dus om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de identiteit van het Waterlandse wonen. Ter onderbouwing van het besluit tot vaststelling van de uitwerking van het streekplan wordt een Integrale toets opgesteld. De Integrale toets kan worden beschouwd als een Strategische milieubeoordeling, conform de Europese richtlijn 2001/42/EG.

De Commissie geeft in haar toetsingsadvies aan dat uit de Integrale toets en de verdere onderzoeken in het kader van het project Waterlands wonen is gebleken dat het goed mogelijk is het aangegeven bouwprogramma in te passen in dit gebied met zijn hoge cultuurhistorische en ecologische waarden. Wel zal een goed systeem van kwaliteitsborging voor de uitvoeringsfase nodig zijn.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Noël van Dooren
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
dr. ir. Jan Hoeks
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018