144. Uitbreiding Natuurpark De Efteling te Loon op Zand

De initiatiefnemer wil het natuurpark De Efteling uitbreiden met ondermeer:  een themapark met aansluitend een jungle; verblijfsaccommodatie zoals een camping, 2 hotels, een motel en een bungalowpark; een vakantiestad met sportvoorzieningen en een zwembad; een uitgaanscentrum met onder andere horeca, detailhandel- en sportvoorzieningen; een 18-holes golfbaan en een 9-holes oefengolfbaan; renovatie van de bestaande manege.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-09-1987 Datum kennisgeving
04-09-1987 Ter inzage legging van de informatie
06-11-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
05-10-1990 Kennisgeving MER
05-10-1990 Ter inzage legging MER
Toetsing a
29-10-1992 Kennisgeving MER
29-10-1992 Ter inzage legging MER
20-01-1993 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het voornemen kan voor een groot deel van invloed zijn op gebieden van grote natuurwetenschappelijke en landschappelijke betekenis zoals de Grote Eenheid Natuurgebied (GEN) Loonsche en Drunensche Duinen. De m.e.r. is in 1987 gestart ten behoeve van de vaststelling van een bestemmingsplan. De Efteling B.V. gaf in 1991, naar aanleiding van het advies van de Commissie over het concept-MER en de resultaten van inspraak, opdracht een 'nieuw' MER op te stellen. Na afronding van dit concept-MER medio 1992 heeft het bevoegde gezag voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waar belangengroepen, omwonenden en andere belanghebbenden informatie konden krijgen over het (nieuwe) concept-MER en waar tevens gelegenheid bestond op het concept-MER te reageren. 

Gezien de doorlooptijd van het totale project (meer dan tien jaar), de ontvangen reacties tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten en de wens van de gemeente om in één keer een uitspraak te doen over de ruimtelijke constellatie van de Wereld van de Efteling, heeft de gemeenteraad er alsnog voor gekozen eerst een structuurplan op te stellen waarin de ruimtelijke ontwikkeling van de Efteling wordt vastgelegd. Was bij de start van de m.e.r.-procedure het bestemmingsplan het m.e.r.-plichtige besluit, thans is dat het structuurplan.

In het voorontwerp-structuurplan geeft de gemeente voor één van de zes plandelen, namelijk het bungalowpark een andere invulling aan de ruimtelijke inrichting van het gebied waarbinnen de Efteling de uitbreiding heeft gepland, dan in het MER als voorgenomen activiteit is beschreven.

 

Het bestemmingsplan Buitengebied 1997 werd door B&W op 8 oktober 2002 gewijzigd met het wijzigingsplan Verblijfsrecreatie en Natuur Efteling. Deze wijziging is echter op beroepen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gestuit. Door het schrappen van bepalingen over de hoogte en oppervlakte van recreatiewoningen bleek de verwijzing naar deze bepalingen in de bepalingen voor andere bebouwing op losse schroeven te komen staan. Aangezien in de nieuwste plannen van de Efteling geen recreatiewoningen meer, maar bosvilla’s, landhuizen en kastelen voorkwamen, zou het gewijzigde bestemmingsplan hier geen beperkingen meer aan opleggen, en dat kon niet, stelde de Afdeling. Daarmee werd de goedkeuring van het bestemmingsplan door de provincie vernietigd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
ir. Chaja Heyning
dr. Joenje
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Efteling B.V.

Bevoegd gezag
Loon op Zand

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018