1440. Nieuw stadion Den Haag

De gemeente Den Haag wil een nieuw voetbalstadion voor ADO realiseren op het bedrijventerrein Forepark bij het Prins Clausplein, vlakbij de autosnelwe-gen A12 en A4. Ook moet er ruimte komen voor commerciële activiteiten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-06-2004 Datum kennisgeving
09-06-2004 Ter inzage legging van de informatie
11-08-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-02-2005 Kennisgeving MER
02-02-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing a
12-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Voor dit stadioncomplex is milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd ten behoeve van een besluit op grond van artikel 19 WRO. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag is het bevoegd gezag in deze m.e.r.-procedure. De Stichting Stadionontwikkeling (SSO) en Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (BNO) zijn de initiatiefnemers. 

Voor het MER Nieuw Station Den Haag acht de Commissie de volgende informatie het meest van belang:

  • onderbouwing van de keuze voor de locatie Forepark;
  • (consistente) ramingen van bezoekers en verkeer die worden afgezet tegen de beschikbare ruimte voor verkeer (bereikbaarheid/congestie) en de ca-paciteit voor vervoer en parkeren;
  • verkenning van de ruimte in een voldoende groot studiegebied die de verkeerswegen, parkeervoorzieningen en milieuregelgeving (met name geluid en externe veiligheid) nog bieden voor extra commerciële activiteiten;
  • concretisering van wat de commerciële activiteiten kunnen inhouden;
  •  benoemen van maatregelen ter regulering van de bezoekersstromen en ter vermindering van overlast en (sociale) onveiligheid;
  • aanvullingen en/of actualiseringen van de berekeningen voor (geluid), lucht en externe veiligheid;
  • een publieksvriendelijke presentatie van met name die gegevens die voor de insprekers belangrijk zijn.

Bij de toetsing heeft de Commissie tussentijds geadviseerd het MER aan te vullen op de onderdelen onderbouwing locatiekeuze, geluid, lucht en gastransportleidingen.

Het toetsingsadvies geeft een positief oordeel over de inhoud van het MER inclusief de Aanvulling. Wel merkt de Commissie bij het onderdeel geluid op dat tijdens voetbalwedstrijden hogere geluidniveaus in de omgeving kunnen optreden dan in de Aanvulling op het MER zijn berekend. De Commissie adviseert voorafgaande aan besluitvorming een validerende toets uit te voeren inzake de aannames in de modelvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Frans Claessen
ing. Ruud Jansen
drs. Harry Snel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. Marianne Monninkhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
de Stichting Stadionontwikkeling De Haag
Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij BV

Bevoegd gezag
Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 19 dec 2007