1446. Glastuinbouw Californië (Horst a/d Maas)

Ontwikkeling van een glastuinbouwgebied   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-07-2004 Datum kennisgeving
01-07-2004 Ter inzage legging van de informatie
01-09-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-07-2005 Kennisgeving MER
02-07-2005 Ter inzage legging MER
01-09-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het kader van het Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL) is al een locatie-MER voor glastuinbouw uitgevoerd voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Volgens de initiatiefnemer is bij de Raad van State gebleken dat dit streekplan niet gezien kan worden als concrete beleidsbeslissing inzake de glastuinbouw voor Californië en is alsnog een MER vereist voor het bestemmingsplan. De Commissie benadrukte in haar advies voor richtlijnen om ambities waar mogelijk te vertalen in kwantitatief bepaalbare doelen en zij legt vooral de nadruk op ecologie (inpassing en versterking) en op duurzaamheid.

Bij de toetsing van het MER heeft de Commissie toelichtende informatie van de initiatiefnemer verkregen over de waterbalans van de glastuinbouw, mede in relatie tot Trade Port Noord en golfbaan Zaarderheiken. De Commissie oordeelt dat hiermee de essentiële informatie beschikbaar is voor de besluitvorming. Aandachtspunten voor de verdere planuitwerking en besluitvorming zijn:

  • de compensatie voor de netto onttrekking uit het tweede en derde watervoerend pakket moet nog uitgewerkt worden;
  • de buffering tussen kassen en het Brommér dient nader gemotiveerd en eventuele effecten dienen gecompenseerd/gemitigeerd te worden;
  • de borging van de ambities, zowel binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan als volgens private regelingen.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
drs. Jacques Leemans
drs. ing. Leo Oprel

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Californië BV

Bevoegd gezag
Horst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018